My ads

Sunday, January 16, 2011

Teori-teori perkembangan sosial-emosi kanak-kanak berdasarkan ahli-ahli psikologi.

Teori-teori perkembangan sosial-emosi kanak-kanak berdasarkan ahli-ahli psikologi.

Teori perkembangan Psikososial Erik Erikson

            Teori ini menekankan kepentingan hubungan sosial dengan individu-individu di persekitaran kanak-kanak. Menurut Erikson, personaliti seseorang kanak-kanak dibentuk hasil daripada perkembangan psikososial ini. Dalam teori ini, Erikson  memperkenalkan lapan peringkat perkembangan psikososial.

            Erikson mencadangkan individu perlu berhadapan dengan kriteria perkembangan dalam setiap peringkat yang mana pada setiap peringkat mempunyai matlamat untuk dicapai. Kejayaan atau kegagalan mencapai matlamat atau menyelesaikan krisis perkembangan akan membawa akibat kepada imej kendiri seseorang individu.

            Teori psikososial Erikson adalah berdasarkan kepada lima prinsip utama:
·         Setiap individu mempunyai keperluan asas yang sama.
·         Perkembangan individu bergantung kepada tindak balas individu terhadap keperluan-keperluan asasnya.
·         Perkembangan individu mengikut tahap-tahap tertentu.
·         Setiap tahap mempunyai konflik dan konflik ini mesti diatasi supaya individu dapat berfungsi dengan baik dalam tahap berikutnya.
·         Kegagalan mengatasi konflik pada sesuatu tahap akan menjejaskan perkembangan tahap berikutnya.

Lapan peringkat perkembangan:

Peringkat
Tahap umur
huraian
1.  Asas kepercayaan lawan asas ketidakpercayaan

Lahir ke 1 tahun
Bayi perlu mempunyai hubungan yang erat, mendapat kasih sayang dan kepercayaan daripada penjaga. Sekiranya gagal, ketidakpercayaan akan timbul.

2.  Autonomi lawan keraguan

1 – 3 tahun
Perkembangan kanak-kanak pada tahap ini tertumpu kepada perkembangan fizikal. Sekirannya berjaya dan menerima sokongan menimbulkan rasa percaya kepada keupayaan diri sekiranya gagal mereka mula ragu-ragu terhadap keupayaan diri.
3.  Inisiatif lawan rasa bersalah
4 – 5 tahun
Kanak-kanak cuba untuk berdikari, ada inisiatif untuk melakukan sesuatu sendiri, sekiranya gagal boleh rasa bersalah

4.  Industri lawan rasa rendah diri
6 – 11 tahun
Kanak-kanak perlu menguasaikemahiran-kemahiran tertentu di alam persekolahan, kegagalan akan membawa rasa rendah diri dan tiada keupayaan.

5.  Identiti lawan kekeliruan identiti
12 – 18 tahun
Mencari identiti diri bagi golongan remaja dalam perkerjaan, kemahiran, jantina dan bersosial.

6.  Keintiman lawan keasingan
18 – 35 tahun
Mula membentuk keintiman dalam hubungan, menuju ke arah perkhawinan dan membina kerjaya. Kegagalan membawa kepada perasaan terasing dan tersisih.

7.  Generativiti lawan kekakuan
35 – 65 tahun
Kehidupan berkeluarga dan kerjaya yang baik. Kegagalan membawa kepada perasaan mementingkan diri sendiri.

8.  Integriti lawan kekecewaan
65 ke atas
Kejayaan dalam hidup berkeluarga dan kerjaya. Kegagalan membawa kepada kesedihan dan kekecewaan.
Teori perkembangan Moral Lawrence Kohlberg

Beliau berpendapat penaakulan moral berkait dengan perkembangan kognitif seseorang individu walaupun kadang-kadang tahap pemikiran kognitif seseorang tidak menjamin kepada peningkatan dalam tahap penaakulan moral seseorang. Perkembangan moral oleh kohlberg dikupas dengan lebih terperinci di dalam tiga tahap utama. Setiap tahap mengandungi dua peringkat penaakulan moral.

Tahap 1: Pra- Konvensional
Peringkat 1: Orientasi Kepatuhan dan Hukuman
Peringkat 2: Orentasi Ganjaran Peribadi

Tahap 2: Konvensional
Peringkat 3: Orientasi Perlakuan Baik
Peringkat 4: Akur kepada sistem sosial dan etika peraturan

Tahap 3: Pos- Konvensional
Peringkat 5: Etika Kontrak Sosial dan Hak Individu
Peringkat 6: Etika Prinsip SejagatTahap 1: Pra- Konvensional
Perlakuan dinilai berdasarkan ganjaran dan hukuman yang akan diterima akibat perlakuan tersebut.

Peringkat 1: Orientasi Kepatuhan dan Hukuman
Pada peringkat ini, pemikiran moral kanak-kanak lebih berorientasikan egosentrik yang mementingkan diri sendiri. Mereka lebih mementingkan kesan fizikal. Kanak-kanak mematuhi atau mengikut arahan kerana takutkan hukuman yang akan diterima sekiranya melanggar peraturan.

Peringkat 2: Orentasi Ganjaran Peribadi
Individu melakukan sesuatu berdasarkan keinginan untuk mendapatkan balasan. Tingkahlaku didorong untuk memuaskan kehendak sendiri.


Tahap 2: Konvensional
Individu mula mengaplikasi peraturan berdasarkan sesuatu yang telah ditetapkan.

Peringkat 3: Orientasi Perlakuan Baik
Kanak-kanak atau remaja mula mengaplikasikan ukuran moral yang telah ditetapkan oleh ibu bapa, guru atau orang di persekitaran. Mereka menghargai nilai kepercayaan dan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan.

Peringkat 4: Akur kepada sistem sosial dan etika peraturan
Perlakuan/penaakulan moral berdasarkan peraturan, undang-undang dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Pada peringkat ini individu percaya terhadap keutuhan undang-undang. Peraturan dan undang-undang perlu dipatuhi untuk menjaga kesejahteraan komuniti.

Tahap 3: Pos- Konvensional
Indiviu mula meneroka pilihan dalam penaakulan moral. Mereka mempunyai kod moral dan etika yang tersendiri.

Peringkat 5: Etika Kontrak Sosial dan Hak Individu
Individu berhujah menggunakan nilai, hak dan prinsip. Mereka menilai undang-undang yang ditetapkan berdasarkan hak individu. Pemikiran moral pada peringkat ini adalah berkaitan dengan usaha untuk mempertahankan hak-hak asasi, nilai-nilai yang telah dipersetujui dalam sesebuah masyarakat. Mereka melihat undang-undang sebagai sesuatu yang fleksibel dan mempunyai alternatif. Undang-undang dipatuhi sekiranya ia menepati hak-hak individu.

Peringkat 6: Etika Prinsip Sejagat
Peringkat tertinggi dalam perkembangan moral kerana ia melibatkan soal falsafah tentang moral seseorang. Pada peringkat ini individu telah mempunyai kod-kod moral dan etika yang tersendiri yang menepati hak-hak individu sejagat. Mereka mementingkan kesamaan hak kepada semua individu dan menghormati maruah dan prinsip individu lain.

0 comments:

Post a Comment