My ads

Saturday, January 22, 2011

Tajuk : Pendidikan Prasekolah

Tajuk : Pendidikan Prasekolah.

*      Pendidikan Awal Kanak-kanak.
*      Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-kanak.
*      Berasal daripada perkataan Latin ( curere )
*      Laluan dari satu peringkat ke satu peringkat.
*      Dalam bidang pendidikan menurut Kliebard 1982 kurikulum ialah  jurusan pengajian yang diikuti di sekolah.
*      Manakala menurut R.M Gagne 1974 kurikulum ialah satu siri unit atau isi kandungan yang disusun.

*      Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979.
*      Segala rancangan pendidikan yang dikendlikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pelajaran untuk mencapai matlamat pendidikan.

*      Kurikulum sekolah terbahagi kepada 2 iaitu :
                      I.        Bahagian yang meliputi sukatan pelajaran dan kandungan mata pelajaran serta segala kegiatan pengajaran dan pembelajaran.
                     II.        Pendidikan luar bilik darjah seperti kegiatan sukan, persatuan, pasukan berpakaian seragam dan lain-lain.

*      Konsep dan Istilah Kurikulum.
*      Kurikulum       -  satu rancangan bagi satu proses P&P yang dipertahankan.
*      Pelajaran        -  satu unit P&P yang padu dan direka bentuk untuk disempurnakan
                         dalam pengajaran.
*      Pengajaran    -  Tindakan melaksanakan kurikulum iaitu mengajarkannya tetapi ia
                         akan berubah mengikut masa atau keadaan.

*      Tanggapan terhadap Kurikulum.
*      Kurikulum sebagai pengalaman.
*      Membimbing murid-murid memperoleh hasil pembelajaran yang ditetapkan, dirancang dan dikemukakan oleh pihak sekolah.
*      Kurikulum sebagai usaha.
*      Usaha yang menyeluruh untuk membimbing murid memperoleh hasil pelajaran.
*      Menyampaikan prinsip dan unsur utama dan dikemukan dengan berkesan secara praktikal.
*      Kurikulum sebagai rancangan.
*      Rancangan pembelajaran bagi memperoleh pelbagai tujuan menyeluruh dan objektif spesifik yang berkaitan.
*      Dibina oleh pusat persekolahan untuk sesuatu populasi murid sekolah menurut Saylor & Alexander 1974.
*      Kurikulum sebagai objektif.
*      KK tidak berkaitan dengan apa yang dilakukan oelh murid dalam sesuatu pembelajaran.
*      Menitikberatkan perkara yang akan dipelajari sebagai kesan daripada apa yang dilakukan oleh mereka.
*      Menitikberatkan perlakuan dan bukan apa yang dilakukan.
*      Kurikulum sebagai pelajaran.
*      Dokumen bertulis yang melakarkan isi matapelajaran yang akan diajar.
*      Apa sahaja yang diajar di sekolah merupakan kandunagan matapelajaran yang diajar menerusi pelbagai matapelajaran.
*      Walaupun disusun dalam pelbagai cara isi pelajaran tetap merupakan teras kurikulum.
*      Kurikulum sebagai Pembina insan.
*      Kurikulum ialah pengetahuan dan pengalaman yang dibina semula oleh murid.
*      Mengaitkan proses, pembinaan semula pengalaman.

*      Kurikulum sebagai unsur kebudayaan.
*      Pilihan daripada pelbagai unsure budaya yang terdiri daripada ciri sejagat, nilai am dan aspek khusus.

*      Jenis – Jenis Kurikulum.
*      Kurikulum nyata
*      tersurat ( sukatan pelajaran yang ditetapkan )
*      mematuhi peraturan, jadual waktu dan kegiatan kurikulum.
*      Melibatkan segala bentuk aktiviti atau kegiatan sekolah.
*      Formal, dorancang, dan tersurat.
*      Kurikulum akademik
*      ( Eropah. Asia Barat, Amerika )
*      Berasaskan pengetahuan.
*      Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah.
*      Kurikulum Humanistik
*      Kehendak dan minat pelajar ( sifat manusia )
*      Kesedaran kehandak sendiri dan kemampuan yang boleh memberi makna kepada hidup.
*      Penyatuan tiga unsure iaitu emosi, pemikiran dan perlakuan.
*      Peranan guru ialah mengajar dengan penuh perasaan.
*      Kurikulum Pegembangan Pusat Kognitif.
*      Mengembangkan pemikiran palajar supaya setiap prose situ mampu berfungsi samada bagi menyelesaikan sesuatu masalah atau menimbulkan keadaan yang bermasalah.
*      Kurikulum Teknologi.
*      Apa sahaja matlamat yang ditentukan boleh dicapai.
*      Diakaitkan dengan penggunaan hardware.
*      Contoh2 Prasekolah di Malaysia:
*      SK Prasekolah ( Annex ), TASKA, TADIKA, TABIKA, TADIKA KEMAS, TADIKA PERPADUAN, BADAN AGAMA ( Buddish, Kristian, Polis/Tentera )
*      Kurikulum Tersembunyi.
*      Lahir daripada sekolah sebagai organisasi.
*      Gordon ( 1957 ) berpendapat bahawa terdapat 3 perkara dalam kurikulum tersirat iaitu:
v  Ada kaitan antara perlaksanaan pelajaran dengan status dan peranan murid di sekolah.
v  Cliques dan Faction ( Geng ) banyak mempenagruhi perlakuan remaja dan mempengaruhi pencapaian.
v  Sistem informal ini besar pengaruh dan sentiasa menjadi sumber konflik kepada guru.
*      Murid mempelajari bagaimana berinteraksi dengan masyarakat sekeliling.
*      Sekolah adalah masa peralihan masa peralihan antara zaman kanak-kanak ke zaman dewasa.
*      Menyedari kehendak individu yang perlu dikorbankan demi kepentingan orang ramai dan peraturan yang wujud kerana ia diperlukan.

*      Latar Belakang Perancangan  Kurukulum dan Pengajaran.
*      Satu proses yang kompleks
*      Pemikiran divergent ( usaha awal )
*      Pemikiran convergent ( menerbitksn idea atau buah fikiran)
*      Idea mula diterbitkan dan diperluaskan dan dihakusi ke dalam set pengajaran.

*      Cadangan permulaan untuk membina kurikulum dan pengajaran.
*      Tujuan Prasekolah :
*      Fikirkan, buat justifikasi, gambaran apa yang akan diajar.
*      Pengalaman - pengalaman yang berkaitan dengan tujuan tersebut.
*      Fikirkan apa kandungan, proses dan kaedah yang digunakan untuk menyampaikan pengajaran dan pembelajaran.

*     Faktor- faktor yang mempengaruhu kurikulum.
*      Tidak berlaku sendiri tanpa sebab-sebab yang munasabah.
*      Berlaku sejajar dengan kemajuan masyarakat dan negara.
*      Dianggap sebagai satu proses yang dinamik dan seimbang.

a)    Faktor Masyarakat.
*      Kurikulum digubal dan dilaksanakan mengikut kehendak dan desakan masyarakat.
*      Masyarakat menentukan samada kurikulum itu sesuai atau tidak denagn kehendak mereka.
*      Tidak mudah untuk memenuhi semua tuntutan masyarakat terhadap kurikulum dan sumbangannya pada budaya lebih-lebih lagi dalam masyarakat yang kompleks dan mengalami perubahan yang pesat.
*      Penilaian atau kajian yang berterusan adalah diperlukan untuk memastikan matlamat dan kehendak masyarakat benar0benar terlaksana.
*      Masyarakat industri ( penekanan terhadap ciri- ciri ekonomi, politik, sosila dan budaya masyarakat ).
*      Masyarakat pertanian mempunyai ciri-ciri kurikulum yang berbeza.

b)   Faktor Politik.
*      Perkembangan kurikulum dipengaruhi proses politik kerana setiap kali pucuk kepimpinan sesebuah negara itu bertukar maka setiap kali kurikulum akan dikaji semula.
*      Pada ketika kedatangan British di Malaysia dasar pendidikan bertujuan menjadikan penduduk Melayu bekerja sebagai petani.
*      Setelah mencapai kemerdekaan dasar pendidkan berubah dan berkembang.
*      Kurikulum pendidikan merupakan aktiviti yang boleh membentuk  keperibadian dan perwatakan individu yang lebih baik dan yang boleh membawa kea rah perpaduan.

c)    Faktor Pembangunan Negara dan Perkembangan Dunia.
*      Perkembangan teknologi telah membawa perubahna yang pesat kepada kehidupan manusia di muka bumi.
*      Sejajar dengan pembangunan negara dan perkembangan dunia.
*      Perlu menitikberatkan matapelajaran sains dan kemahiran teknik atau vokasional kerana tenaga kerja yang mahir diperlukan di dalam  zaman yang berteknologi dan canggih ini.

d)   Perubahan social.
*      Sekolah merupakan tempat menayalurkan pengetahuan dan melatih kemahiran akademik.
*       Sekolah juga merupakan agen social.
*      Melalui pendidikan di sekolah nilai-nilai social diperlukan dalam masyarakat dan negara diserapkan.
*      Pelajar di sekolah didedahkan dengan pelbagai masalah social dan runtuhan moral atau akhlak.
*      Perkembangan kurikulum dibentuk sejajar.

e)   Faktor Perancangan dan Perlaksanaan Kurikulum.
*      Perubahan yang begitu pesat  dalam masyarakat dan dunia membuatkan kurikulum hari ini perlu disesuaikan mengikut peredaran masa.
*      Ketanggungjawab menyemak semula kurikulum yang wujud dari masa ke semasa.
*      Perancangan kurikulum sentiasa peka dengan perubahan yang timbul serta bersedia mencari penyelesaian dalam mengubah kurikulum tersebut kea rah yang lebih baik.
*      Perancang kurikulum merupakan orang yang penting dalam menentukan perkembangan kurikulum.


f)     Faktor murid, kehendak dan keperluan.
*      Pelajar mempunyao kehendak dan keperluan asas.
*      Contohnya sperti kese;amatan, kasih sayang, masyarakat dan kehendak penyempurnaan diri.

g)    Perkembangan ilmu dan kepentingannya.
*      Ilmu bersifat dinamik dan sentiasa berkembang.
*      Perkembangannya disebarkan kepada masyarakat melalui perancangan kurikulum yang kemas dan sesuai.

h)   Kehendak perubahan terhadap kurikulum.
*      Proses perubahan adalah proses yang berterusan dalam  pusingan perancangan kurikulum.
*      Perubahan atau pembaharuan diberi perhatian setelah mendapat pandangan daripada pihak tertentu.
*     Perlaksanaan kurikulum baru ( KBSR ) dan ( KBSM ) adalah ekoran daripada kajian semula yang dilakukan oleh Lapor  ann Jawatan Kuasa Kabinet Mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran yang dikeluarkan pada tahun 1979.
*     Dalam kumpulan cari bahan-bahan berikut :
1)    Nyatakan kelemahan kurikulum lama.
a.    Kurikulum KBSR
b.    Kurikulum KBSM
2)    Apakah terkandungan dalam :
a.    Kurikulum baru sekolah rendah.
b.    Prinsip-prinsip utama KBSR.
3)    Apakah terkandung dalam :
a.    Kurikulum Bersepadu KBSM.
b.    Prinsip-prinsip KBSM.


*     Latar Belakang Kurikulum.
*      Pembangunan kurikulum adalah satu proses yang dinamik dan berterusan.
*      Penambahbaikan kurikulum sekolah rendah ( KBSR )
*      1983 – Kurikulum Baru Sekolah Rendah
*      1993 – Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.
*      2003 – KBSR ( Semakan )
*     Penambahbaikan Program Pra Sekolah.
*      1986 - Buku Panduan Pra.Malaysia.
*      1993 - Garis Panduan Kurikulum Pendidikan Pra. Malaysia.
*      2003 - Kurikulum Pra. Kebangsaan.
*     Kurikulum berasal daripada perkataan Latin – Laluan dalam pertandingan.
*     Kurikulum mempunyai :
*      Matlamat
*      Isi Kandungan
*      Proses pembelajaran dan pengajaran.

Faktor – faktor utama kebersanan perlaksanaan kurikulum.
*      Ilmu dan isi kandungan kurikulum.
*      Kemahiran guru.
*      Premis ( kemudahan )
*      Sumber ( kewangan )
*      Murid
*      K/K Berpusat.

Ilmu dan Kandungan Kurikulum.
*      Komponen Bahasa dan Komunikasi.
*      Media pengantar yang digunakan oleh guru dan kanak-kanak prasekolah.
*      Kefahaman dan pertuturan kanak-kanak berbeza mengikut tahap kumpulan umur.
*      Penting supaya guru memahami cara berinteraksi dengan kanak-kanak.
*      Pengajaran lebih berkesan dengan megaplikasikan pengerahuan yang sesuai dengan tahap keupayaan kanak-kanak.

*      Kompenen Perkembangan Kognitif.
*      Kanak-kanak mengunakan deria untuk memahami dan meneroka persekitaran mereka.
*      Bagi mengalami, memahami dan mengetahui.
*      Kanak-kanak membina konsep dan mengunakan bahan yang konkrit.
*      Aktiviti yang melibatkan perkembangan kognitif perlu dilaksanakan secara tidak formal.
*      Komponen Pendidikan Kerohanian dan Moral.
*      Menyedari dan percaya kepada Tuhan.
*      Bersyukur dengan pemberian Tuhan, berakhlak mulia dan berpegang kepada nilai-nilai murni.
*      Pemupukan nilai Isalm dan nilai murni masyarakat berbilang kaum.
*      Melahirkan rakyat Malayssia yang percaya kepada Tuhan, berperibadi mulia, bertanggungjawab dan berupaya mencapai kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan Negara.

*      Komponen Perkembangan Sosioemosi.
*      Kanak-kanak berpuas hati dan yakin apabila dapat melakukan dengan mencapai kemahiran menerusi daya usaha sendiri.
*      Kank-kanak menyesuaikan diri  dengan rakan sebaya, keluarga dan ahli komuniti.
*      Memupuk nilai-nilai rohani dan moral.

*      Komponen Pekembangan Fizikal.
*      Tubuh badan sihat memerlukan makanan dan aktiviti pergerakan yang dapat membantu pertumbuhan kanak-kanak.
*      Aktiviti fizikal pada peringkat prasekolah perlu dirancang dengan menyesuaikan tahap umur dan keupayaan kanak-kanak.

*      Komponen Kreativiti dan estetika.
*      Melukis, menghayati dan menghargai alam sekitar.

*      Kualiti Seorang Guru
*      Kecindan      – suasana yang ceria membantu perkembangan emosi kanak-
                         kanak.
*      Anjal              – bersikap boleh mudah ubah serta megubah suai aktiviti yang
                         dirancang jika keadaan tidak sesuai.
*      Mesra                        – menyesuaikan diri dengan kanak-kanak kerana kemesraan guru
                        dapat mengimbangi emosi kanak-kanak.
*      Matang          - ketika berhadapan dengan masalah kanak-kanak dengan tidak
                        membawa masalah peribadi ke kelas serta profiesional dalam
                        kerja.

*      Besikap terbuka
-        memberi peluang kepada kanak-kanak untuk memberi pendapat kerana
      kanak-kanak yang diterima pendapatnya akan merasa dirinya dihargai dan  
      meningkatkan keyakinan diri.

*      Anjakan
-       bersedia mempelajari pengetahuan dan maklumat baru dan meyesuaikan diri   
      dengan perubahan persekitaran.

*      Menyediakan persekitaran yang menarik.
-       ABM yang sesuai dengan umur dan tahap perkembangan kognitif serta susun atur alatan dalam keadaan yang selamat.

*      Kecekapan Bahasa
-       Menggunakan laras bahasa dengan jelas dan mudah difahami kanak-kanak.0 comments:

Post a Comment